هر روز!
هر روز!

سبد بافی یزد سبد بافی یزد, سبدبافی

سبد بافی یزد 
 
 سبد بافی یزد, سبدبافی

سبد بافی یزد

سبد بافی یزد, سبدبافی
 
در بیشه زارها و کوهستانهای شهرستان مهریز درختچه ای خودرو میروید به نام بادام کوهی . شاخه های این درختچه بسیار نرم و ترد و قابل انعطاف است . از این رو آن را در بافت انواع سبد به کار میبرن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید