هر روز!
هر روز!

کای گرین: پشت و زیر بغل : کای گرین: پشت

کای گرین: پشت و زیر بغل : کای گرین: پشت

کای گرین: پشت و زیر بغل
: کای گرین: پشت و زیر بغل
: – روش تمرینی کای گرین :
به گزارش : گرین تکرارهای تمرین را بدون استثنا با دامنه کامل حرکت طی می کند و در بخش منفی هر تکرار کشش را در عضلات خود حس می کند و سپس وزنه را مجددا به بخش شروع آن باز می گرداند.
– برنامه تمرینی زیر بغل از کای گرین :
زیر بغل سیمکش ۴ ست با تکرارهای ۱۰ تا ۱۲ تایی زیر بغل قایقی ۴ ست با تکرارهای ۱۰ تا ۱۲ تایی زیر بغل تی بار ۴ ست با تکرارهای ۱۰ تا ۱۲ تایی زیر بغل دستگاه ۴ ست با تکرار های ۱۰ تا ۱۵ تایی زیر بغل تک دمبل خم ۴ ست با تکرارهای ۱۰ تا ۱۵ تایی ددلیفت ۴ ست با تکرار های ۱۲ تا ۱۵ تایی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید