هر روز!
هر روز!

متن های خواندنی: زندگی زیباست… (28) متن های خواندنی: زندگی

متن های خواندنی: زندگی زیباست… (28) متن های خواندنی: زندگی

متن های خواندنی: زندگی زیباست… (28)
متن های خواندنی: زندگی زیباست… (28) : متن های خواندنی: زندگی زیباست… (28)
: متن های خواندنی: زندگی زیباست… (28)
: متن های خواندنی زندگی زیباست
به گزارش : از رشد بقیه لذت ببر، مثل اینهایى نباش که لذتشان محدود است به چارتا پیروزى ساده خودشان، اینها، همونهایى هستند که با دیدن رشد بقیه دچار ورم حسادت میشوند، از اینها نشو! قلبت را وسیع کن،در این عالم براى ارتفاع گرفتن همه، جا هست!
هر چند همه نمیخواهند هزینه رشدشان را بدهند! در این دنیا یا “مفید” اى،یا راستش دیگه مهم نیست چه نامى بدهم بهت: مضر؟ بی فایده؟ توانگرى همینهاست: از خودت به کم راضى نباش، تو را براى امور بزرگ آفریده است؛ بزرگ بیندیش
ان الله یحب معالى الامور خدا کارهاى بزرگ را دوست دارد…
 
مروارید غلطانیست زندگی ، گل زردیست به نام غم ، به نام اشک ، آئینه شکسته ایست به نام دل ، و بلاخره فریاد بلندیست به نام آه ، کاش می دانستیم زندگی کوتاهست ، کاش از ثانیه های زندگی لذت می بردیم ، کاش قلبی را برای شکستن انتخاب نمی کردیم ، کاش همه را دوست می داشتیم ، کاش معنی صداقت را ما هم می فهمیدیم ، کاش هیچ کودک فقیری دیگر خواب نان تازه و داغ را نمی دید ، کاش دلهایمان دریائی می شد ، کاش می فهمیدیم زندگی زیباست و لذت میبردیم تا بی نهایت ، کاش میدانستیم که ما نمیدانیم فردا برایمان چه اتفاقی می افتد ، کاش بهانه ای برای ناراحت کردن دلهای زخم خورده وجود نداشت
 
عشقم زیباست این زندگی با تو ، فقط با تو زیباست لحظه های عاشقی ، با تو ، فقط در کنار تو زیباست لحظه غروب ، با تو ، فقط به یاد تو آن لحظه که با تو هستم ، بهترین لحظه زندگی ام است که دلم نمیخواهد آن لحظه بگذرد دلم میخواهد آن لحظه که در کنار تو هستم هیچگاه به پایان نرسد زیباست این زندگی در کنار تو ، فقط با عشق تو زیباست لحظه ای که در زیر باران قدم میزنم ، یا با تو و یا به یاد تو این لحظه ها عاشقانه تر از همیشه میگذرد ، چون با تو و به یاد تو هستم خوشبخت است این قلب عاشق من ، چون تنها تو را دوست دارد تنها تو را ، فقط تو را ،
 
 
سر تا پایم را خلاصه کنند می شوم “مشتی خاک” که ممکن بود “خشتی” باشد در دیوار یک خانه یا “سنگی” در دامان یک کوه یا قدری “سنگ ریزه” در انتهای یک اقیانوس شاید “خاکی” از گلدان یا حتی “غباری” بر پنجره اما مرا از این میان برگزیدند : برای” نهایت” برای” شرافت” برای” انسانیت” و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای : ” نفس کشیدن ” ” دیدن ” ” شنیدن ” ” فهمیدن ” و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید من منتخب گشته ام : برای” قرب ” برای” رجعت ” برای” سعادت ” من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده: به” انتخاب ” به” تغییر ” به” شوریدن ” به” محبت ” وای بر من اگر قدر ندانم…
بیتوته
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید