هر روز!
هر روز!

تست هوش: برچسب مکعب مجهول : تست هوش: برچسب مکعب

تست هوش: برچسب مکعب مجهول
: تست هوش: برچسب مکعب مجهول
تست هوش: برچسب مکعب مجهول تعدادی مکعب داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند.
به گزارش : به شکل بالا نگاه کنید، هر کدام از مکعب ها یک برچسب عددی خورده است. ولی برچسب یکی از آنها مجهول است. آیا می توانید آن را مشخص کنید؟
معمای تصویری با جواب 
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
پاسخ تست هوش: برچسب مجهول روی مکعب
عدد هر یک از برچسب ها، حاصل جمع برچسب های بالا و سمت راست آن برچسب است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید