هر روز!
هر روز!

طنز/ وطن فروشم من! وطن فروشم و این

طنز/ وطن فروشم من! 
 وطن فروشم و این

طنز/ وطن فروشم من!
 
وطن فروشم و این حرفه افتخار من است تجارت وطن امروزه کسب و کار من است به غیر حیله نه سرمایه ای به کف دارم فقط خیانت و دلالی اعتبار من است اگرچه روبه کم جثه‌ی ضعیفم لیک وجود شیر قوی پنجه اقتدار من است اگر که دور صدارت به من رسد دایم زوال کشور ایران در اختیار من است به بیست سال مرا درس حیله داد استاد کنون به گاه عمل هم امیدوار من است پی صداقتم ای مشتری چه می گردی فقط خیانت و تزویر و مکر بار من است به حزب حلقه زنم حلقه استارت را به پای و گردن هرکس که در کنار من است خداکند که بمانند مردمان در خواب وگرنه دار مجازات خواستار من است
 
 
 
طبیب الشعرا. شماره 26. سال 1324  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید