مسیر سبز
مسیر سبز

عکس: پمپ بنزین ها بعد از قیمت جدید بنزین

عکس: پمپ بنزین ها بعد از قیمت جدید بنزین

عکس: پمپ بنزین ها بعد از قیمت جدید بنزین
قیمت بنزین از ساعت 12 پنجشنبه شب گذشته افزایش یافت. تصاویر زیر وضعیت تعدادی از پمپ بنزین های تهران بعد از افزایش قیمت را نشان می دهد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید