هر روز!
هر روز!

تست هوش: درصد سطوح رنگ شده تست هوش: درصد سطوح

تست هوش: درصد سطوح رنگ شده 
 تست هوش: درصد سطوح

تست هوش: درصد سطوح رنگ شده
تست هوش: درصد سطوح رنگ شده : تست هوش: درصد سطوح رنگ شده
: تست هوش: درصد سطوح رنگ شده
معمای تصویری, معما با جواب
 
به گزارش در شکل بالا تعدادی مکعب داریم که بخش هایی از سطوح آنها، رنگ شده است (مشکی) آیا می توانید بگویید چند درصد این مکعب ها، در بخشهایی که برای شما قابل مشاهده است، رنگ شده؟
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
◊◊◊
 
پاسخ تست هوش "درصد سطوح رنگ شده": به راحتی معلوم است که یک سوم از سطوح قابل مشاهده، رنگ شده اند یعنی درصد تقریبی 33.33%

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید