هر روز!
هر روز!

نمک‌سود کردن نمک سود کردن یا نمک زدن یکی از

نمک‌سود کردن نمک سود کردن یا نمک زدن یکی از

نمک‌سود کردن
نمک سود کردن یا نمک زدن یکی از روش‌های حفاظت از مواد غذایی با نمک خشک خوراکی است. نمک زدن یکی از قدیمی‌ترین روش‌ها برای حفظ مواد غذایی است. از لحاظ تاریخی دو روش قابل توجه حفظ غذاها، خشک کردن و دیگری نمک زدن بوده‌است.
در این روش بخاطر وجود نمک و در یک محیط بسیار شور، با توجه به ماهیت هیپرتونیک نمک، هر سلول زنده در چنین محیطی از طریق اسمز آب از دست داده و می‌میرد یا به طور موقت غیر فعال شود. بنابر این اکثر باکتریها، قارچها و دیگر موجودات که به طور بالقوه پاتوژن هستند، نمی‌تواند زنده بماند.
یهودیان بخاطر قوانین رژیم غذایی نیاز به حذف خون از گوشت تازه ذبح‌شده دارند. نمک و آب نمک برای رسیدن به این هدف استفاده می‌شود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید