هر روز!
هر روز!

کاش یه خاستگار بیاد.(طنز) کاش یه خاستگار بیاد.(طنز) طنز

کاش یه خاستگار بیاد.(طنز) 
 کاش یه خاستگار بیاد.(طنز) 
 طنز

کاش یه خاستگار بیاد...(طنز)
کاش یه خاستگار بیاد...(طنز)
طنز جدید  

طنز جدید
 

طنز جدید  

طنز جدید

طنز جدید
 

طنز جدید
 

طنز جدید
 

طنز جدید
 

طنز جدید
 

طنز جدید
 

طنز جدید
 

طنز جدید
 

طنز جدید
 

طنز جدید
 

طنز جدید
 

طنز جدید
منبع:delgarm.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید