هر روز!
هر روز!

شما هم صندوق قرض الحسنه خانوادگی دارید؟ : شما هم

شما هم صندوق قرض الحسنه خانوادگی دارید؟ : شما هم

شما هم صندوق قرض الحسنه خانوادگی دارید؟
: شما هم صندوق قرض الحسنه خانوادگی دارید؟
: شما هم صندوق قرض الحسنه خانوادگی دارید؟
 شما هم صندوق قرض الحسنه خانوادگی دارید؟
به گزارش : اصل برپایی صندوق قرض الحسنه (با رعایت موازین شرعی) که باعث گره گشایی مشکلاتی از مردم می شود امر پسندیده ای است و با توجه به قرض بودن ماهیت وامهایی که توسط این صندوقها پرداخت می شود، هرگونه شرط زیادی در پرداخت وام، ربا و حرام است. و پرداخت مبالغ دیگر در صورتی اشکال ندارد که کاملا با اختیار قرض گیرنده بوده و شرط پرداخت وام نباشد. در این مقاله در مورد مسائل مربوط به صندوقهای قرض الحسنه دو سوال را مطرح می کنیم: سوال: آیا اگر با

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید