هر روز!
هر روز!

بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد بخت از دهان

بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد بخت از دهان

بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد
بخت از دهان دوست نشانم نمی​دهد
دولت خبر ز راز نهانم نمی​دهد
از بهر بوسه​ای ز لبش جان همی​دهم
اینم همی​ستاند و آنم نمی​دهد
مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست
یا هست و پرده دار نشانم نمی​دهد
زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین
کان جا مجال بادوزانم نمی​دهد
چندان که بر کنار چو پرگار می​شدم
دوران چو نقطه ره به میانم نمی​دهد
شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی
بدعهدی زمانه زمانم نمی​دهد
گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست
حافظ ز آه و ناله امانم نمی​دهد
 
اشعار حافظ با صدای دلنشین موسوی گرمارودی

 
تعبیر فال حافظ:
صبر کرده ای، تحمل کرده ای، عبادت کرده ای ولی نشانه ای از رسیدن به مراد نمی بینی. فکر می کنی دیگر برای جبران ضرر نداری و مدام دور خودت می چرخی بدون اینکه پیشرفتی داشته باشی، ولی عاقبت اجر صبر خود را می بینی و بد عهدی زمانه را فراموش می کنی.
 
اختصاصی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید