هر روز!
هر روز!

سفر به جنگل یخ‌ ها جنگل اولنگ در فاصله 85

سفر به جنگل یخ‌ ها جنگل اولنگ در فاصله 85

سفر به جنگل یخ‌ ها
جنگل اولنگ در فاصله 85 کیلومتری شمال شاهرود در امتداد جنگل‌های ابر و قطری قرار دارد و از شمال به جنگل‌‌های استان گلستان، از شرق، غرب و جنوب به ارتفاعات حوضه آبریز شهرستان شاهرود محدود می‌شود.
 
 منطقه‌ی سمنان، از نظر توپوگرافی نیز بخش زیادی از عرصه به‌صورت تپه ماهور با شیب متوسط و پستی و بلندی‌های زیادی بوده که در بخش‌‌های شمالی به آبریز دریای خزر در استان گلستان منتهی می‌شود. ارتفاع این اراضی حدود 3100 تا 3200 متر از سطح دریاست و در واقع بر روی یال‌های جداکننده‌ی دو حوضه‌ی آبریز شمالی و جن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید