مطالب جالب!
مطالب جالب!

می انستی چقدر دوستت دارم؟ و خودت هم خوب

می انستی چقدر دوستت دارم؟ 
 و خودت هم خوب

می انستی چقدر دوستت دارم؟
و خودت هم خوب  می دانی …
تا ابد هم که منتظرش بمونی و واسش تلاش کنی
هیچ وقت به دستش نمی آوری
باید بگذاری و بگذری از بدی هایم
و تا همیشه اونو توی دلت نگه نداری
و چه سخت است این دانستن …!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید