هر روز!
هر روز!

به همین راه قسم : به همین راه قسم

به همین راه قسم
: به همین راه قسم
آقا رضا قرار بود امسال برود حج یا به قول خودش قرار بود «حاج برود» نشد. خودش می گوید: «مگر می شود ناراحت نباشم اما عزت خودم، عزت هموطنم، عزت کشورم به همین راه که می روم، نزد خدا از حج مهم تر است».
به گزارش : آقارضا راننده تاکسی است. همسرش، مهری خانم به مادر گفته بود: «پول حج مان را رضا هزار تومان، هزار تومان از دنده و کلاچ کردن با ماشینش درآورده است». مادر دلداری اش داده بود که خود آقارضا هم می داند، شما هم می دانید که اگر با خفت بروید حج، سربلند نخواهید بود. مهری خانم، اشک هایش را پاک کرده بود و گفته بود: «به رضا گفتم، قسمت اگر باشد خدا خودش راه مکه را برای مان باز می کند».
نشسته بودم یک گوشه و می دیدم که آقارضا آن ردیف اول، توی مسجد چطور محو تماشا و غرق خاطره هایی است که مردم از حج رفتن شان تعریف می کنند. یکی از اهالی محل تعریف می کرد: «وقتی رسیدیم به مکه، رفتیم وضو گرفتیم و گفتم من کاری ندارم ساعت چند است، من باید بروم کعبه را تماشا کنم. حدود ساعت دوی شب بود که رسیدیم به کعبه. هنوز در مسجدالحرام بودیم و چشم ام به کعبه نیفتاده بود که همین حاج آقا حمیدی، دستم را گرفت و گفت: چشم هایت را ببند، اجازه بده بقیه راه را من ببرمت. وقتی گفتم، چشمت را باز کن».
آقارضا نگاهی به حاج آقا حمیدی انداخت و لبخندی زد. لبخند آقارضا در آن لحظه بیشتر شبیه لبخند کودکی بود که ماجرای شگفتی را می شنود. راوی ادامه داد: «حاج آقا بعد چند دقیقه گفت، چشمت را باز کن. چشم ام را باز کردم». راوی به گریه افتاد. از گریه او آقارضا دست روی چشم هایش گذاشت، شانه اش لرزید و بعد راوی ادامه داد: «من چیزی رو دیدم و حس کردم که تا اون لحظه نفهمیده بودم». آقارضا بی اختیار گفت: «چی؟» مردی که ایستاده بود و خاطره تعریف می کرد به فکر فرورفت، نگاهی به حاج آقا حمیدی انداخت و وقتی سکوت حاج آقا را دید، سمت جمعیت نگاهش را چرخاند و بعد مکثی گفت: «برای نخستین بار احساس کردم که انسان چقدر عزت دارد».
مجلس تمام شده بود و همگی داشتند سمت خانه می رفتند. آقارضا در ماشین قدیمی اش را باز کرده بود و داشت سوار می شد. صدایش کردم و گفتم: «خونه می ری آقارضا؟» گفت: «نه، می روم چند تا مسافر بزنم. می خواهم خاطره امشب را برایشان تعریف کنم. می خواهم حال خوبم را در شهر پخش کنم».

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید