مطالب جالب!
مطالب جالب!

می گن چرا… چرا چرا چرا می گن چرا

می گن چرا… چرا چرا چرا 
 می گن چرا

می گن چرا… چرا چرا چرا
می گن چرا نمی ذاری هرکاری که می خواد بکنه ؟ سکوت می کنم
می گن چرا اگر بهت توجه نکنه ازش دلخور می شی ؟ سکوت میکنم
می گن چرا وقتی می ره با یکی دیگه اشک می ریزی ؟ سکوت می کنم
می گن چرا تمام لحظه هات رو در حسرت با اون بودن خراب می کنی ؟ سکوت می کنم
می گن چرا همش به یاد خاطرات قدیمیت غصه می خوری ؟ سکوت می کنم
می گن چرا همه ی کارهاشو زیر نظرداری ؟ سکوت می کنم
می گن چرا از عالم بریدی چسبیدی به کسی که برات از یه نفرم نمی گذره ؟ سکوت میکنم
می گن چرا حاضر نیستی به کسی نه بگی که دلت رو همیشه می شکنه ؟ سکوت می کنم
می گن چرا واسش هر کاری می کنی در حالی که می دونی فراموش کاره ؟ سکوت می کنم
می گن چرا در برابر توهین و تمسخرش سکوت می کنی چرا ؟ چرا ؟ چرا ؟
فریاد می زنم بازم همه میگن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید