هر روز!
هر روز!

با 14 قانون خودتان باشید با 14 قانون خودتان

با 14 قانون خودتان باشید 
 با 14 قانون خودتان

با 14 قانون خودتان باشید
با 14 قانون خودتان باشید : با 14 قانون خودتان باشید
: با 14 قانون خودتان باشید

: به گزارش : خودتان باشید. اگر سعی کنید یک نفر دیگر باشید، فقط خودتان را تلف کرده‌اید. خودِ درونیتان را در آغوش بکشید و بدانید که هیچکس ایده‌ها، توانایی‌ها و زیبایی شما را ندارد. همانی باشید که از خودتان می‌شناسید یعنی بهترین مدل خودتان. و از اینها گذشته، با خودتان صادق باشید.
 


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید