مسیر سبز
مسیر سبز

10 کشور با کمترین نیروی ماهر و بااستعداد

10 کشور با کمترین نیروی ماهر و بااستعداد

10 کشور با کمترین نیروی ماهر و بااستعداد
:  با تحقیقی که بر روی 40 هزار کارفرما از 39 کشور دنیا در سال 2011 انجام شد تا تأثیر کمبود استعداد در بازار کار جهانی سنجیده شود، نتایج زیر بدست آمد. در سطح دنیا از هر سه کارفرما یک کارفرما اعلام کرد که به علت کمبود استعداد نتوانسته است کادر خود را کامل کند و 66 درصد از آنها هیچ مشکلی در این زمینه نداشتند.

حدود سه چهارم کارفرمایان جهانی، کمبود تجربه، مهارت یا دانش را دلیل اول مشکل در استخدام دانستند. فقط یک نفر از هر 5 کارفرما روی آموزش و رشد کارمندان برای ارتقای آنها تمرکز کردند. 

کشورهای زیر بیشترین کمبود استعداد را در سطح دنیا دارند.

در ایالات متحده مشکل کارفرمایان از 14 درصد به 52 درصد افزایش یافته است.در سوئیس، درصد کارفرمایانی که در استخدام نیروی ماهر مشکل داشتند 46 درصد بود.در ترکیه، این درصد حدود 48 درصد بود.در آرژانتین، مشکل کارفرمایان در حدود 51 درصد بود. البته میانگین جهانی 34 درصد است.در منطقه اروپا بیشترین مشکل استخدام نیروی ماهر را رومانی دارد که میزان آن 53 درصد بود.درصد مشکل کارفرمایان تایوان در بکارگیری نیروی کار ماهر 54 درصد بود.در استرالیا، نیز همان 54 درصد مشکل وجود داشت.برزیل در حدود 57 درصد مشکل در یافتن کارمندان بااستعداد داشت.با آنکه در بسیاری از کشورهایی که بزرگترین اقتصادهای دنیا محسوب می شوند، ولی کارفرمایان اعلام می کنند که با مشکل بیشتری در استخدام افراد بااستعداد تجربه می کنند. هندوستان و آمریکا بیشترین میزان مشکل را اعلام کرده اند. در هندوستان درصد فوق 67 درصد در سال 2011 گزارش شد.مثلاً در ژاپن این درصد از 76 درصد در سال 2010 به 80 درصد در سال 2011 افزایش یافت.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید