هيچي نيستم،جز يه مرداديه خاص ...
هيچي نيستم،جز يه مرداديه خاص ...

دروغ بگو ؛ تا باورت کنند.!! آب زیر کاه

دروغ بگو ؛ تا باورت کنند....!!

آب زیر کاه باش ؛ تا بهت اعتماد کنند....!!

 بی غیرت باش ؛ تا آزادی حس کنند ....!!

 خیانت هایشان را نبین ؛ تا آرام باشند ....!!

 کذب بگو ؛ تا عاشقت شوند........!!

هرچه نداری بگو دارم، هر چی داری بگو بهترینش را دارم ....!!

 اگر ساده ای ؛ اگر راست گویی ؛

اگر باوفایی .... اگر با غیرتی !

اگر یک رنگی .... همیشه تنهایی ... !!!!

اینه داستان زندگی من

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید