♧♧
آروم و عادیآروم و عادی
♧♧

مـــــــــــــــــــگــر خودت نگفــتی خداحــافظ؟پـــــــــــــــــــس چرا وقتی گــفتم”به

http://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.comhttp://roozgozar.com

11028230560656896508.jpg
مـــــــــــــــــــگــر خودت نگفــتی خداحــافظ؟
پـــــــــــــــــــس چرا وقتی گــفتم”به ســلامت” نگاهــت تلخ شــد؟
بـــــــــــــــــــــرو به ســلامت
دیــــــــــــــــــــــگــر هــم ســراغم را نگــیر!
خــــــــــــــــــــــــــســته تــر از آنم کــه بر ســر راهت بنــشینم
و دلـــــــــــــــــــــــــیل رفتنــت را جــــویاشــوم…

95.gif

1400293839357539_large.jpg
بــــــاور کن خیلی حـــــــرف است

وفـــــــــادار دســـــــــت هایی باشی ،

که یکبار هم لمســـــــشان نکرده ای…

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
تــــــوسط پـــــــــســر פֿــــــــــــــــ ـاڪــ ـے

pichak.net-19.gif
دختر دمیدن شکلک بوسه

مشاهده همه ی 99 نظر