★*•.¸♥¸.•*★شــ ــیــ ــوا★*•.¸♥¸.•*★
مهربونمهربون
★*•.¸♥¸.•*★شــ ــیــ ــوا★*•.¸♥¸.•*★

دیوانه وار هم که *عـــ ا شــ قــ تـــ*باشم. پای *غـــ

دیوانه وار هم که *عـــ ا شــ قــ تـــ*باشم....
پای *غـــ ر و ر مــ * بیاید وسط یک کلمه میگویم
بـــــای

مشاهده همه ی 4 نظر