سٌتوانـ سِّوُمـ اَرتِشـ تِیپـ زِِِِِرِهیـ پِیادهـ
عصبانیعصبانی
سٌتوانـ سِّوُمـ اَرتِشـ تِیپـ زِِِِِرِهیـ پِیادهـ

ARTESH ZEDBAZIخطــ ـ منـ ERFAN تنها اهنگـ رپـ ایرانیـ کهـ از

 لینک

ARTESH ZEDBAZI
عکس های عرفان
خطــ ـ منـ ERFAN تنها اهنگـ رپـ ایرانیـ کهـ از شبکهـ جهانیـ vivaپخش شد
هر ڪًـے ڪًــہ باهاҐ باشـہ
هرچے بـہ پاش باشـہ
ωـختے تو راش باشـہ

خــــ ـط منـ
هر جا ڪًــہ مלּ برҐ
خـωـتـہ و בر بـہ בر
همراـہ مלּ ωـفر

خــ ـط منـ
چیـہ چشҐ نـבارے ببینے
چشت בراـב تا نتونے בیگـہ
از اوלּ چشҐ تو ببینے

زاخــــــــــار

פـالا کـہ فهمیـבے פֿـط مלּ چیـہ

پـω پـωـر בیگـہ نیاے یـہ وقت ωـمت مלּ

چونکـہ نفر آـפֿـر تیغ کـہ בیـב

چناלּ جیغ کشیـב تفلکے انگارے

פֿـتنـہ کرב 63izs7n.gifنظرات برای این پست غیر فعال است