هيچي نيستم،جز يه مرداديه خاص ...
هيچي نيستم،جز يه مرداديه خاص ...

ارزش يك احساس به شدت آن نيست به مدت آن


ارزش يك احساس به شدت آن نيست

به مدت آن است . نميگويم اندازه دنيا دوستت دارم

ميگويم تا ابد دوستت دارم .

اگر مي دانستم انسان ها را به خاك مي سپارند

خاك مي شدم تا تو را به من بسپارند .

289yaab.jpg

مشاهده همه ی 259 نظر