سید مهدی
قبراققبراق
سید مهدی

با خود فکر می کنم چگونه است که ما در این سر

با خود فکر می کنم چگونه است که ما در این سر دنیا عرق می
ریزیم و وضعمان این است !و آنها در آن سر دنیا عرق می خورند و وضعشان آن است 
نمی دانم اشکال در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن.

مشاهده همه ی 20 نظر