علی... سکوت ... و دیگر هیچ!!!(تانری)
مهربونمهربون
علی... سکوت ... و دیگر هیچ!!!(تانری)

افلاطون من هیچ راه مطمئنی به سوی خوشبختی نمی شناسمافلاطون

من هیچ راه مطمئنی به سوی خوشبختی نمی شناسم.

اما راهی را می شناسم که به ناکامی منجر می شود،

گرایش به خشنود ساختن همگان

مشاهده همه ی 10 نظر