نوشته های یه دخی بی اعصاب
مریضمریض
نوشته های یه دخی بی اعصاب

حقیقت دارد! کافی ست چمدان هایت را ببندی تا حاضر



2WK5
حقیقت دارد!
کافی ست چمدان هایت را ببندی
تا حاضر شوند، همه برای 
از یاد بردنت!
آنکه بیشتر دوستت میدارد، زودتر!!!

مشاهده همه ی 9 نظر