← زَهــــــــــــــ♥ــــــــــــرا→
شیطونشیطون
← زَهــــــــــــــ♥ــــــــــــرا→

:'(

مشاهده همه ی 26 نظر
amir pesare Zire RaDiCaL
فارس - لامرد
9265 پست
amir_2_afm
amir_2_afm
amir pesare Zire RaDiCaL : نه بابا من که تهران نیستم
اگه بوودم حتما میرفتم
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب
خراسان رضوي - مشهد
788 پست
joryan38
joryan38
علی جوریان نویسنده و شاعرخراسانی صاحب ده جلدکتاب : افسوس
افســـوس کــه پا خستـــه شــــــد آرام بنشست
آنقــــدر مـــن دویـــــدم دل و جــــانــــم بشکست
ســودی آخــر کــه نبـــردم از این وادی عمــــر
د یــو غـم بـود که سنگ شد سـر این دل بنشست
نـــه دیـــــوانه بگـــوینـــــــد نـــه عا قـــل مــــرا
عا قـل که شــد م درد زمانــه به وجودم بنشست
راه دیــــوانگـــی بـــود حـالت د ستـــم کــــردن
هــــر دو راه رفتم و خنجـر بــــه گــلویم بنشست
ایـــن فـلک کــــرده چنــان بستـــه به زنجیر مرا
تا همان روز که بردن ســـــر قبــــــرش بنشست
ALIREZA_PHANTOM
خراسان رضوي - مشهد
70 پست
Alireza_phantom
Alireza_phantom
ALIREZA_PHANTOM : یکی بود ...دیگه نیست
روحش شاد
من شخصا خیلی براش گریه کردم.
مرتضی جان روحت شاد