سامانه مشترکین پارسینا
عاشقعاشق
سامانه مشترکین پارسینا

طراحی لوگو.برند.بنرو.! نحوه و ترکیب استفاده از رنگ ها، چیدمان عناصر

طراحی لوگو.برند.بنرو..!

نحوه و ترکیب استفاده از رنگ ها، چیدمان عناصر موجود در وب سایت شامل

رنگ بندی، ساختار ارائه اطلاعات از طراحی گرافیک تا تصاویر بکار رفته در طرح

و حجم طرح گرافیکی می شود.

نظرات برای این پست غیر فعال است