sina
sina

در زندگی برای آنچه ارزش ندارد نجنگید… هدف آسان

در زندگی برای آنچه ارزش ندارد نجنگید…
هدف آسان وجود ندارد.در دوران سالخوردگی روزهای آسایش را به خاطـــر نخواهید آورد
تنها لحظاتی را تحسین خواهید کرد که با سختی ها جنگیده و به رؤیاهایتان دست یافته اید..
ــــــــــــــــــــــــــــ
549c4f1619cf3asj.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید