مطالب جالب!
مطالب جالب!

30 ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی ضرب المثل: Word

30 ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی 
 ضرب المثل: Word

30 ضرب المثل انگلیسی با معنی فارسی
ضرب المثل: Word of mouth مفهوم به انگلیسی:News that travels from person to person مفهوم به فارسی :خبرهاییكه از شخصی به شخص دیگر منتقل میشود
ضرب المثل: You can’t judge a bookby its cover مفهوم به انگلیسی:Don’t make judgments based only on appearances مفهوم به فارسی: از روی ظاهر قضاوت نكن
ضرب المثل: Your guess is as goodas mine مفهوم به انگلیسی:You can’t speak with certainty about something مفهوم به فارسی :نمیتوانیدبا قاطعیت در مورد مطلبی صحبت كنید
ضرب المثل: A friend in need is afriend indeed مفهوم به انگلیسی: a real friend is one who is supportive in times of trouble مفهوم به فارسی : دوستواقعیکسی است که در موقع مشکلات همراه ما هست.
ضرب المثل: new broom sweeps clean مفهوم به انگلیسی: something new and in good condition works better مفهوم به فارسی :چیزجدید و خوب بهتر کار می کند.
ضرب المثل: A stitch in time savesnine مفهوم به انگلیسی : little preventive maintenance can savethe need for repairs later مفهوم به فارسی :مراقبتبیشتر باعث میشود که احتیاجی به تعمیر دوباره نباشد.
ضرب المثل: Barking up the wrongtree مفهوم به انگلیسی: make an error; make a claim to the incorrect person مفهوم به فارسی :درستکردن یک مشکل وخطلا برای یک نفر
ضرب المثل: First come, first served مفهوم به انگلیسی: person who arrives first is served first مفهوم به فارسی : هرکسزودتر آمده باشد زودتر میرود.
ضرب المثل: Tit for tat مفهوم به انگلیسی: this for that, مفهوم به فارسی :اینبرای آن
ضرب المثل: A Blessing In Disguise مفهوم به انگلیسی: A good thing that you don’t recognize at first مفهوم به فارسی : چیزخوبی كه در ابتدا قدرش را نمیدانید
ضرب المثل: A Chip On Your Shoulder مفهوم به انگلیسی: Angry because of what happened in the past مفهوم به فارسی :عصبانی بودن بخاطر چیزی كه قبلا اتفاق افتاده
ضرب المثل: A Dime A Dozen مفهوم به انگلیسی: Cheap and easy to get مفهوم به فارسی : چیزیكه ارزان و راحت بدست بیاید
ضرب المثل: A Drop In The Bucket مفهوم به انگلیسی: Something that isn’t important because it’s very small مفهوم به فارسی : چیزیكه بدلیل كوچك بودن اهمیت ندارد
ضرب المثل: A Fool And His Money Are Easily Parted مفهوم به انگلیسی: Foolish people lose money easily مفهوم به فارسی : یهاحمق راحت پولشو از دست میده
ضرب المثل: A Penny Saved Is A Penny Earned مفهوم به انگلیسی: Little by little you’ll save money by not spending your money مفهوم به فارسی : قطرهقطره جمع گردد وانگهی دریا شود
ضرب المثل: A Piece Of Cake مفهوم به انگلیسی: Something that is very easy to do مفهوم به فارسی : كاریكه انجام آن ساده است. معادل  در فارسی:  مثل آب خوردن
ضرب المثل: A Shot In The Dark مفهوم به انگلیسی: A guess when you don’t know the facts مفهوم به فارسی : حدسزدن چیزی وقتی که تو واقعیت رو نمی دونی
ضرب المثل: A Slap On The Wrist مفهوم به انگلیسی: A punishment that is very mild مفهوم به فارسی : تنبیهخیلی ملایم
ضرب المثل: A Slip Of The Tongue مفهوم به انگلیسی: Something which you did not mean to say مفهوم به فارسی : وقتیچیزی را گفته اید كه قصد گفتنش را نداشته اید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید