نازی
متعحبمتعحب
نازی

این روزا به جای این که من زندگی بکنم . زندگی

این روزا به جای این که من زندگی بکنم ...
زندگی داره منو می...نه ...
{-10-}

مشاهده همه ی 17 نظر