جبهه سايبري ايستاده ايم
جبهه سايبري ايستاده ايم

فعالیت مجازی آری! مجازی شدن خیر! گستردگی، نوآوری، به روز بودن

 لینک
فعالیت مجازی آری! مجازی شدن خیر! گستردگی، نوآوری، به روز بودن

فعالیت مجازی آری! مجازی شدن خیر!

گستردگی، نوآوری، به روز بودن اطلاعات و مطالب، آسانی ارتباطات بدون درنظر گرفتن مرزهای جغرافیایی و جنسیت و جذابیت هایی از این دست باعث شده تا فضای مجازی و اینترنت بطور جدی با فضای واقعی به وزن کشی برخیزد که بی شک دراین رقابت فضای مجازی و اینترنت کفه سنگن ترازو خواهند بود که نقش حیاتی این فضا و لزوم پرداخت به آن را به عنوان تهدید یا فرصت گوشزد می کند...

برای مطالعه متن کامل به آدرس ذیل مراجعه نمایید ...

___________________________
جبهه سایبری ایستاده ایم
www.istadeim.ir
istadeim@chmail.ir
5000100068

نظرات برای این پست غیر فعال است