مهدی
آروم و عادیآروم و عادی
مهدی

دختره ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺷﺎﻡ ﭼﯽ ﺩﺭﺱ ﮐنم؟؟

دختره ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺳﻼﻡ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﻭﺍﺳﻪ ﺷﺎﻡ ﭼﯽ ﺩﺭﺱ ﮐنم؟؟
ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺷﻤﺎ؟؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻟﮑﯽ ﻣﺜﻼ ﺗﻮ شوهرمی.
ﺍﯾﻨﻢ ﺷﮕﺮﺩﻩ ﺟﺪﯾﺪﺷﻮﻧﻪ

مشاهده همه ی 2 نظر