{♥ افسونه رازی ♥}♥خودمونو خدامونو عشقه♥
شیطونشیطون
{♥ افسونه رازی ♥}♥خودمونو خدامونو عشقه♥

چرا کسی نیسس پشه ها بیاین من فخط همین هفده هسدما

چرا کسی نیسس{-115-}
پشه ها بیاین من فخط همین هفده هسدما{-133-}
ازهفده دیگه نیسدم میرم تا سال بعد{-133-}
دلم براتون گولیده{-133-}
کوژایین؟{-133-}{-128-}


اومدم نبودین رفتم{-w20-}{-w61-}{-w61-}{-w61-}{-90-}{-90-}

مشاهده همه ی 47 نظر