aris 1980
عاشقعاشق
aris 1980

این روزها دل شیطان هم برای ما میسوزد.!کارهایی از ما سر

این روزها دل شیطان هم برای ما میسوزد..!
کارهایی از ما سر میزند که شیطان برای نخستین بار است که میبیند..!
بیچاره با دیدن بعضی از کارهای ما از سرش دود بلند میشود..!

gL2rf.gif

مشاهده همه ی 3 نظر