Nima
ناراحتناراحت
Nima

بـا کــســی . . .رابــطـه ” احــسـاســیبرقـــرار کــن کــه. .

بـا کــســی . . .
رابــطـه ” احــسـاســی
برقـــرار کــن کــه. . . .
نــه تــنهــا
افــتخــار میــکنــه تــو رو داره...
بــلــکــه
حــاضــره هــر ریـــســکــی رو بـــکنـــه ...
کــه فــقـط
کـــنـــار ” تـــــو ”بـــاشـه. . .

مشاهده همه ی 1 نظر