پایگاه خبری تفریحی سیناز
قبراققبراق
پایگاه خبری تفریحی سیناز

ماااارکو از جیبوتی برایمان چه آورده ای؟ . . .

ماااارکو از جیبوتی برایمان چه آورده ای؟
.
.
.
.
.

.
.
.
.
ااااااااه مگه اونجا کشور بود ،اینقدر کوچیک بود من فک کردم توالت بین راهیه {-7-}{-7-}================================
نه تا سرباز پسر آمریکایی با یه سرباز دختر آمریکایی رفته بودند گشتی بزنند {-2-}{-2-}

که از قضا
گشت ارشاد سپاه  تو خلیج فارس  سرمیرسه و ...{-7-}{-7-}{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید