انصار کلیپ
انصار کلیپ

امروز تولد ۱۰۰ سالگی سربازی در ایران است. در سال ۱۲۹۴

موشن گرافیک «یک قرن سربازی»

امروز تولد ۱۰۰ سالگی سربازی در ایران است. در سال ۱۲۹۴ زمانی که برای اولین بار، سربازگیری قانونی شد و قانون خدمت اجباری به تصویب رسید، هیچکس فکر نمیکرد که ۱۰۰ سال بعد،به همان روش ادامه یابد. شیوه فعلی سربازی فقط به اتلاف وقت فردی محدود نمیشود و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کشور دارد. به امید روزی که دغدغه اتلاف وقت اجباری، در بهترین سال های زندگی، برای هیچ جوانی در ایران مطرح نباشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید