زهرا
مهربونمهربون
زهرا

وقتـی تنهـا باشـی از تعطیل  بودن  هیچ روزی ذوق  نمی


وقتـی تنهـا باشـی از تعطیل  بودن  هیچ روزی ذوق  نمی کنـی !

همیشہ تو تعطیلات ،  تنهایـــی آدم  چندین  برابر میشه ...


مشاهده همه ی 6 نظر