باور باران
مهربونمهربون
باور باران

بسم الله سوره مبارکه یونس آیه ﴿۵۷﴾: اى مردم، اندرزی ازسوی

بسم الله

517-768x576.jpg

سوره مبارکه یونس آیه ﴿۵۷﴾:
اى مردم، اندرزی ازسوی پروردگارتان برای شما آمده است و درمانى براى آنچه در سینه هاست(درمانی برای دلهای شما) و هدایت و رحمتیست براى مومنان.

براساس تحقیقات صورت گرفته توسط دانشمندان ثابت شده است :

● گوش کردن به صوت ترتیل قرآن کریم تغییرات فیزیولوژیکی در سیستم عصبی انسان ایجاد می کند و تنش های شدید روحی را کاهش می دهد.

مشاهده همه ی 8 نظر