Mahdi
ناراحتناراحت
Mahdi

زیبا هستی نه برای ابروهای کمانت،

500x477_1452433342777443.jpg

زیبا هستی نه برای ابروهای کمانت،
نه برای سپید بودنت،
نه برای چشمان درشت و مشکیت،
نه برای مانکن بودن و باربی بودنت،
نه برای خنده های مستانه ات ،

زیبایی تو از جنس زمینی بودنت نیست.
زیبایی تو، بخاطردستهای زبر و ضمختی ست، که در سرما و گرما چتر آسایش را بر سر خانواده نگاه داشت.
برای دستانی که بجای گناه، اشک را از روی چهره ی فرزندت می زداید.

زیبایی تو برای چشمان باحیای توست،
که به گناه خیره نشد و پاسخ مثبت نداد.
زیبایی تو، برای اندامیست که در راه بزرگ کردن میوه ی دلت ،خم شد،
قامتی که در راه تولید نسل صالح، زیبایی زمینی اش را ازدست داد،اما هرگز در مقابل چشم های آلوده ،خودنمایی نکرد.

زیبایی تو، برای پاهاییست که با قدمهایش ،دل نامحرمی را نلرزاند و خانه ای را ویران نکرد.
زیبایی تو برای خنده ‌هایی هست که بر چهره ی افراد خانواده ات نشاندی.

زیبایی تو، برای سپیدی هست که در زیر حجاب محفوظ ماند،و آن سپیدی تبدیل به نور شد.

آنقدر روشن و زیبا که در آن جهان دیگر از زیر هزاران لباس نمایان می شود و خورشیدی می شود برای تسکین و آرامش اهل بهشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید