✘ ๓єlเкค ✘ چِتــ مَـغز ✘
✘ ๓єlเкค ✘ چِتــ مَـغز ✘

مُختــص خوבمه : تیپــم ، فکــرم ، مُقــבساتم مثل اونایے ڪـہ

مُختــص خوבمه : تیپــم ، فکــرم ، مُقــבساتم

مثل اونایے ڪـہ בیـבے نیست

مشـפֿـصاتم(:

airv_screenshot_2016-05-16-13-42-03.png

مشاهده همه ی 40 نظر