هونام
آروم و عادیآروم و عادی
هونام

نیستیییییم به دنیا می اییم عکس یک نفره میگیریم بزرگ می

نیستیییییم

به دنیا می اییم

عکس یک نفره میگیریم

بزرگ می شویم

عکس دو نفره میگیرییم

پیر می شویم

عکس یک نفره میگیریم

و بعد
.
.
.
دوباره باز نیستیم

مشاهده همه ی 2 نظر
rozaمدیر مخاطبـخاص...
خوزستان - آبادان
30 پست
roza_74
roza_74
rozaمدیر مخاطبـخاص... : مقدمتان گلباران

__ (▒)(▒)______________(▒)(▒)))
___(▒)(█)(▒)___________(▒)(█)(▒)))
____(▒)(▒)_____(▒)(▒)___(▒)(▒)))
_____________(▒)(█)(▒)))
______________(▒)(▒)))
_ _(▒)(▒)______________(▒)(▒)))
___(▒)(█)(▒)___________(▒)(█)(▒)))
____(▒)(▒)_____(▒)(▒)___(▒)(▒)))
_____________(▒)(█)(▒)))
______________(▒)(▒)))
__ (▒)(▒)______________(▒)(▒)))
___(▒)(█)(▒)___________(▒)(█)(▒)))
____(▒)(▒)_____(▒)(▒)___(▒)(▒)))
_____________(▒)(█)(▒)))
______________(▒)(▒)))
__ (▒)(▒)______________(▒)(▒)))
___(▒)(█)(▒)___________(▒)(█)(▒)))
____(▒)(▒)_____(▒)(▒)___(▒)(▒)))
_____________(▒)(█)(▒)))
______________(▒)(▒)))
__ (▒)(▒)______________(▒)(▒)))
___(▒)(█)(▒)___________(▒)(█)(▒)))
____(▒)(▒)_____(▒)(▒)___(▒)(▒)))
_____________(▒)(█)(▒)))
______________(▒)(▒)))