سعید کاشانی
سعید کاشانی

زمان که بگذردخیلی از خاطراتآرزو خواهند شدو شاید هم"حسرت"و شاید یک

زمان که بگذردخیلی از خاطراتآرزو خواهند شدو شاید هم"حسرت"و شاید یک

زمان که بگذرد
خیلی از خاطرات
آرزو خواهند شد
و شاید هم
"حسرت"
و شاید یک "ای کاش"
در پس آهی بلند...

(دلنوشته 40)


مشاهده همه ی 11 نظر