منو باز
مهربونمهربون
منو باز

اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت، موفق

اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت، موفق می شوند. در اکثر موارد، از طریق شکست هایمان است که موفق می شویم. از هیچ قاعده اخلاقی و پند و اندرزی نمی توانیم به این اندازه درس بگیریم.https://telegram.me/menubazqomi

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید