ذی طوی
ذی طوی

ويژگي هاي لباس نياز انسان به لباس و پوشش، تاريخي

 لینک

kashfe-hejab-farhangnews.jpg
ويژگي هاي لباس
نياز انسان به لباس و پوشش، تاريخي به قدمت پيدايش وي بر كره خاكي دارد و چيزي نيست كه در آن جاي ابهام و ترديد وجود داشته باشد.

از ديدگاه فرهنگ اسلامي، لباسي كه زن و مرد مي پوشند، بايد ويژگي هايی را دارا باشد:
1 - لباس عامل تشبّه مرد و زن به يكديگر نشود. لباس هاي ويژه زنان را مردان نپوشند و جامه هايي كه مردانه محسوب مي شود، زنان بر تن نكنند، البته پوشيدن لباس هايي كه معمولاً هر دو گروه استفاده مي كنند مجاز است.
2 -مردان و زنان مسلمان بايد از پوشش لباس هايي كه توجه نامحرمان را به آنان جلب مي كند، خودداري كنند.
3 - لباسي كه جامه شهرت محسوب شود، چه به دليل رنگ و جنس پارچه و چه به دليل نوع دوخت و يا پوشيدن آن، از موارد ممنوع در فقه اسلامي است.
4 - جامه هاي غصبي چه از اموالِ افراد و چه اموال نهادها و چه شركت ها و مؤسسات، چه غصب اموال اشخاص حقيقي باشد و چه حقوقي، چه خصوصي و چه بخش عمومي، چه مالك آگاه باشد و چه خبر نداشته باشد، جامه اي نيست كه مسلمان مجاز به استفاده از آن در نماز و غير نماز باشد.
5 - لباس بايد ميزان پوشش لازم در فقه اسلامي را براي مردان و زنان تأمين كند يعني خواهران در برابر نامحرم غير از صورت و كفّين، ديگر بخش هاي بدن را بپوشاند و برادران هم بخشي از بدن را كه عورت به حساب مي آيد، از ديدرس دور سازند.
6 - مقداري از پوشش بين مرد و زن محرم هم ضروري است، در حدّي كه مرد از مرد و زن از زن نيز بايد عورتين خود را بپوشانند و حتي بهتر است كه حداقل از ناف تا زانو پوشيده باشد.
7 - در شرائطي كه كسي با قصد ريبه و نگاه آلوده به دست و صورت بانوان نگاه كند، پوشاندن آن از بيننده لازم است، گرچه بيننده، پسر بچه اي نابالغ باشد.برای ارسال اولین نظر کلیک کنید