‍ می گویند.قانون است؛ ڪه زن بنشیند تا مرد نازش را

‍ می گویند.قانون است؛ ڪه زن بنشیند تا مرد نازش را

‍ می گویند..
قانون است؛ ڪه زن بنشیند تا مرد نازش را بڪشد!
زن ڪم باشد تا مرد بماند!!!
من اما میگویم: 
این قانون هامفت هم نمی ارزد!
این ها قانون نیست اصلا"…!
این ها یک مشت غرورهایِ ظریف است ڪه بعضی هاچاشنی بی مهری شان می ڪنند
 نه جانم…!!!
مرد و زن ندارد ... 
به نقطه ی عشق ڪه رسیدی شور انگیز باش برایِ عاشقانه هایت…
میان جمع، رویش را ببوس...
میان مردم فریاد بزن دوستت دارم 
و اگر ڪسی چشم غره ای رفت دعایش ڪن تا عاشق شود...


مشاهده همه ی 4 نظر