سوگند
سوگند

 به من میگفت : آنقدر دوست دارم که اگر بگویی بمیر

 به من میگفت : آنقدر دوست دارم که اگر بگویی بمیر

 به من میگفت : آنقدر دوست دارم که اگر بگویی بمیر می میرم. . . . . . .
 باورم نمی شد . . . . 
فقط برای یک امتحان ساده به او گفتم بمیر . . . !
سالهاست که در تنهایی پژمرده ام .
کاش امتحانش نمی کردم. {-w17-}{-w17-}

مشاهده همه ی 19 نظر