SINA
SINA

آدم هـا می آینـد زنـدگی می کننـد می میـرنـد و


آدم هـا می آینـد زنـدگی می کننـد می میـرنـد و می رونـد
امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه
آدمی می رود امــا نـمی میـرد! مـی مـــانــد و نبـودنـش در بـودن ِ تـو
چنـان تـه نـشیـن می شـود کـه تـــو می میـری در حالـی کـه زنــده ای                      


مشاهده همه ی 15 نظر
SINA
مازندران - ساري
10 پست
berayan-x
berayan-x
SINA : چیه.ناناز خانم حالت خوب نی؟
ناناز
مازندران
7 پست
raha--71
raha--71
ناناز :
 نوشته اصلی توسط SINA
چیه.ناناز خانم حالت خوب نی؟
با منی
ناناز
مازندران
7 پست
raha--71
raha--71
ناناز :
 نوشته اصلی توسط SINA
یس یس...
واااا