mina
شادشاد
mina

می گن عشق یک توهم بیش نیس من می گم تو

می گن عشق یک توهم بیش نیس من می گم تو خودت یه گمان بیش نیستی که اینطور توهم زدی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید