fatemeh
آروم و عادیآروم و عادی
fatemeh

برای مردم زندگی نکن!  تباه میشوی …  غمگین ترین آدم ها

برای مردم زندگی نکن!
 تباه میشوی …
 غمگین ترین آدم ها
کسانی هستند که
برداشتِ دیگران
برايشان زیادی مهم است …

مشاهده همه ی 1 نظر